top of page

กิจกรรมร้าน

Client:

Matthew Wagner

Year:

พ.ศ. 2566

ทางร้าน The Cortice ได้จัดกิจกรรม Work Shop ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้พนักงานเกิดความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้น

bottom of page