top of page

งานกุศล

Client:

Landscape Magazine

Year:

พ.ศ. 2566

ทางร้าน The Cortice ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการทำผมของคุณลูกค้าทุกท่าน มาจัดกิจกรรมการกุศล ช่วยเหลือสังคม เช่น น้องๆ ที่จังหวัดเชียงราย

bottom of page