top of page

แบบทำสี

Client:

ขอบคุณภาพ จากสื่อออนไลน์ ทุกเว็ป

Year:

พ.ศ. 2566

เทรนด์สีผมประจำปี 2023 เน้นสีสว่าง ชานมหรือชานมหม่น ถ้าเป็นแฟชั่นปิดผมขาว จะเน้นทำสีสว่างดึงไฮไลท์ เพื่อให้ผมขาวที่งอกขึ้นใหม่ดูกลืนขึ้น

bottom of page