PACKAGE

STANDARD

รวมราคาตัดและทรีทเม้น ในเซ็ทจะเป็นทรีทเม้นท์ลอรีอัล

GOLD

ราคารวมตัดและทรีทเม้นท์ บำรุงผมด้วยชิเชโด้

PLATINUM

ราคารวมตัดและทรีทเม้นท์ บำรุงผมด้วยทรีทเมนท์ ORGANIC